Novosti

15 Novembar

Rizik snabevanja električnom energijom od privatnih snabdevača – postoji ili ne?

Društvo i šira javnost uopšte, nije u dovoljnoj meri upoznata da je tržište električnom energijom liberalizovano od 2014 godine i da se od tada mogu odlučiti za privatne snabdevače sa kojima mogu dogovarati cenu i način plaćanja za aktivnu električnu energiju. Takođe, postoji i zabluda da, ukoliko se snabdevaju kod privatnih snabdevača električnom energijom mogu ostati bez isporuke električne energije.

Future energy novost

Da li je to zaista tako? Ne! - Bilo koje fizičko ili pravno lice koje zaključi ugovor sa licenciranim snabdevačem električnom energijom u Srbiji, ne može ostati bez električne energije ukoliko uredno i na vreme izmiruje svoje obaveze.

U kom slučaju klijenti ostati bez električne energije? - Samo ukoliko ne izmiruju svoje obaveze prema trenutnom snabdevaču. Snabdevač u tom slučaju može da zatraži od EPS Distribucije obustavu isporuke električne energije.

U kom slučaju klijenti prelaze na rezervno snabdevanje?

  • Klijenti prelaze na rezervno snabdevanje samo ukoliko nemaju zaključen ugovor za komercijalno snabdevanje i to maksimum na 60 dana od nastanka te situacije.
  • Klijentima je Istekao trenutni Ugovor o snabdevanju, a nisu isti produžili ili drugi zaključili.
  • Trenutni snabdevač je izgubio licencu za snabdevanje električnom energijom.

Koji je rizik ukoliko klijent pređe na rezervno snabdevanje?
U tom slučaju klijent plaća otprilike 20 evra po mWh skuplje električnu energiju do trenutka prelaska kod drugog snabdevača, a to može da uradi u rasponu do 60 dana.

Kako izgleda praktična računica?
Ukoliko klijent na mesečnom nivou troši na primer 215 MWh, snabdevaču bi dugovao oko 16000 evra na mesečnom nivou. Što znači da, do prvog trenutka plaćanja, a to je 20-og u mesecu za prethodni mesec, klijent bi dugovao snabdevaču oko 32000 evra. Ukoliko se dogodi da snabdevač izgubi licencu, klijent bi dugovao snabdevaču u tom trenutku minimum 16000 eura ili jedan mesečni račun. Klijentu se u trenutku ne obustavlja električna energija nego on prelazi na rezervno snabdevanje i biće u obavezi da plaća oko 140 eura više rezervnom snabdevaču na dnevnom nivou nego što bi plaćao po ugovorenoj ceni snabdevaču koji je ostao bez licence. Da rezimiramo, u trenutku nakon isteka 60 dana, klijent duguje snabdevaču 16000 evra, a klijent bi potrošio za rezervno snabdevanje 8400 evra više od prethodno ugovorene cene.

Krajnji zaključak

Apsolutno ne postoji nikakav rizik dodatnih troškova za klijenta ukoliko postoji odredba u samom ugovoru za snabdevanje električnom energijom, da je snabdevač saglasan da u slučaju da klijent pređe na rezervno snabdevanje zbog gubitka licence snabdevača, klijent ima pravo da od poslednjeg računa umanji razliku između dogovorene cene i cene rezervnog snabdevanja ukoliko se to desi.
Trenutno važeći Zakon o energetici i dodatne Uredbe koje regulišu ovu materiju, a primenjuju se od strane JP Elektromreže Srbije i trenutno jedinog Operatora distributivnog sistema, JP EPS Distibucija u potpunosti garantuju sigurno snabdevanje subjektima koji imaju pravo na komercijalno snabdevanje.